wpe26.gif (2053 bytes)

Translab       Translab is geaccrediteerd door F.O.D. W.A.S.O. voor Asbestvezelconcentratie in Lucht.    belgium-t.gif (628 bytes)  

Lucht & Asbestlaboratorium Europese kwaliteitsnorm EN 45001 & ISO 17025  eu-s.gif (1350 bytes)

.Niets   mag worden verspreid, gecopieerd, hetzij commercieel gebruikt worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Translab T.E.C. NV. door schriftelijke machtiging van de Labo Verantwoordelijke De Gucht Eduard.© 1996 - 2009.

Translab uw betrouwbare partner Uw gezondheid primeert... Alvorens materialen te bewerken, eerst controleren op aanwezigheid van asbest ...

Terug naar de startpagina

Naar beneden voor meer info, wetgeving, diverse onderwerpen m.b.t. asbest en labo onderzoeken

Translab
INDEX 
 
Ons CONTACTEREN
bereikbaar 09.00 ŕ 17.00 uur
 
ASBESTONDERZOEK
onderzoek pic microscoop web.jpg (2747 bytes)
 
ASBESTMATERIALEN
tegels vinyl pic web left.jpg (2285 bytes) buisisolatie pic web left.jpg (2268 bytes)
( onder constructie)
ASBESTINVENTARIS
 
LUCHTMETING
Verslag NBN T96 102 verslag luchtmeting
 
ASBEST IN WONING
.
leien asbestdak pic web.jpg (1721 bytes)
 
WETGEVING & REGELGEVING
 weegschaal web wettelijk.jpg (2166 bytes)
de wet... Asbestverbod 1998
de wet ...      K.B. 16.3.2006
aanvullingen  K.B. 16.3.2006
de wet ...     Risico -Evaluatie
de wet ...                     Milieu
de wet ...                   Diverse
 
Leerzaam - Educatief
 
Asbestgevaar
 
Asbest verwijdering
 
Translab Labo
 
Eerst controleren op aanwezigheid van asbest ...
Laat ALTIJD een asbest - inventarisatie uitvoeren ! ASBEST = zéér giftig en gevaarlijk, en de aanwezigheid van asbest geeft de woning een BELANGRIJKE MINWAARDE !!!
VERWEERD ASBESTCEMENT = ACUUT ASBESTGEVAAR !!!
Site optimaal voor IE 6.xx op 1024 x 768 en breedband aansluiting
Site bijgewerkt op
04/01/2009

 

Asbestvezels zijn kankerverwekkend, en dus gevaarlijk voor de mens.

Volgende aandoeningen worden in hoofdzaak aan asbest gerelateerd.
a) Asbestose             
b) Longkanker   ( hoofdzakelijk in samenhang met actief roken )         
c) Pleuritis                   
d) Mesothelioom         
e) Asbestwratten        
f) Asbestlichaampjes       
 
Algemeen;
Het mag "verhoopt"  worden doch mag zeker niet aangenomen dat dit gegeven bij iedereen die met asbest te maken heeft  in een "voldoende" mate bekend is.
 
Gezondheidsrisico's door opname van asbest in het lichaam
Asbestvezels kunnen op verschillende wijzen opgenomen worden in het lichaam.
a) Inademing van lucht dewelke besmet is met asbestvezels.
b) Opname langs orale weg, langs de mond.
c) Doorheen de huid.
 
Rokers  lopen een zeer sterk verhoogd risico.
Rokers dewelke aan asbestvezelbesmetting hebben blootgestaan vormen een sterk verhoogde risicogroep ( risico tot 1500 % hoger ).
 
Grote latentietijd (tijd tussen besmetting en uitbreken ziekten)
De symptomen van door asbest veroorzaakte ziekten duiken meestal slechts op na tientallen jaren na de besmetting of contact met asbestvezels voor het eerst heeft plaats gevonden, hierdoor wordt zelden de link gelegd tussen blootstelling en het uitbreken van de ziekte.

Het grootste risico met asbestvezels loopt men door inademing ervan.

Respirabele ( inadembare ) asbestvezels
Het zijn meerbepaald de respirabele (inadembare) vezels met een (dikte) diameter kleiner dan 3 µ (micron) en een lengte van meer dan 5 µ (micron) hebben en een lengte/dikte ratio hebben van 3 / 1 welke tot zéér diep in de longen kunnen doordringen tot in de fijnste longblaasjes, eens deze vezels in deze zeer fragiele longweefsels komen is de kans gering dat deze nog kunnen worden uitgedreven uit het lichaam, ze BLIJVEN in het lichaam
( tot na de dood ) !
Het menselijke afweersysteem heeft géén énkel verweer tegen deze vezels, het menselijke afweersysteem is er hoofdzakelijk op gericht om kleine en hoofdzakelijke bolvormige voorwerpen te elimineren, en is niet in staat om lange en zeer dunne "chemische inerte" vezels af te breken, hetzij onschadelijk te maken, het lichaam is absoluut niet bij machte een afweer te bieden aan asbestvezels, de énige oplossing is de "besmetting voorkomen" !
In het meest gunstige geval worden deze asbestvezels omgeven door een laagje eiwitten en kunnen in het longweefsel worden ingekapseld, alwaar zij dan een inert lichaampje worden.
 
In andere gevallen waar asbestvezels kunnen doordingen vanuit de longen naar het nabijgelegen longvlies, of andere vliezen in de buikholte kunnen zij Mesothelioom  veroorzaken.
Mesothelioom is een zeer zeldzame aandoening, doch deze is in alle gevallen dodelijk, daar voor deze vrijwel uitsluitend door asbestvezels veroorzaakte ziekte geen genezing is.
 
Diverse kankers; post mortum studies (uitgevoerd op arbeiders welke gedurende lange tijd aan hoge dosissen asbest hebben blootgestaan) hebben aangetoond dat asbestvezels gevonden zijn in zowat alle organen van het lichaam (tot in het hart en de hersenen) zelfs in de weefsels van een ongeboren foetus  zijn asbestvezels aangetroffen, bewijs dat asbestvezels zich ook via de bloedbanen verplaatsen, en tot meest diverse ziekten kunnen leiden.
 
Hoe worden we op heden hoofdzakelijk besmet met Asbest - vezels ?
Heden worden we doorlopend blootgesteld aan een concentratie aan asbestvezels welke in de athmosfeer aanwezig zijn, dit zijn in hoofdzaak Chrysotiel vezels, in mindere mate Amosiet en Crocidoliet vezels.
 
Deze zijn in hoofdzaak afkomstig van;
Niet hechtgebonden asbestmaterialen ( asbestvezels Chrysotiel, Amosiet, Crocidoliet )
Illegale sloop van Asbest, en asbesthoudend materiaal in niet hechtgebonden plaatvorm (PICAL platen e.a.).
Onoordeelkundige sloop van asbest en asbesthoudende producten.
Illegale sloop van met GIPS omhulde asbesthoudende isolatiebuizen van verwarmingsinstallaties.
 
Aanvankelijk hechtgebonden asbestmaterialen ( asbestvezels Chrysotiel, en mindere mate Crocidoliet )
Door degeneratie, verwering, erosie van verouderende asbestcement, komen de asbestvezels lost te liggen van,
Dakbedekking ( asbestleien  en golfplaten )
Ontmossen van deze dakbedekking ( asbestleien  en golfplaten ) oorzaak is onoordeelkundige ontmossing !
Verwering van asbesthoudende schouwbuizen, afvoerbuizen, leidingen in de industrie, e.a.
 
De achterhaalde asbestwetgeving ten aanzien van asbestcement.
De wetgeving als heden van kracht, alhoewel goedbedoeld van opzet, was aanvankelijk Federale bevoegdheid, en was samenhangend, controles waren ook samenhangend ( Federaal )   geregeld.
Door de Regionalisering van de bevoegdheden werd het Milieubeleid en Milieureglementering een kwestie voor de respectievelijke Regio's, zo kennen we Vlaamse, Waalse, Brusselse varianten van deze aanvankelijk Federale asbestreglementering.
Dit werkt verwarring in de hand, mede worden door deze tegenstellingen tussen de regio's misbruiken in de hand gewerkt, met als gevolg een op "creative interpretatie" van bepaalde partijen, welke beweren "niet beter te weten", eigenaardig dat deze "creatieve omzeiling" enkel en altijd in het voordeel speelt ...
Deze enorme "creatieve omzeiling" werkt misbruiken in de hand, misbruiken welke absoluut afwijken van de geest naar dewelke de Belgische asbestwetgeving werd opgezet, een dringende aanpassing hiervan is ABSOLUTE PRIORITEIT !
Tevens zou een bewustmaking en "initiatie" vanuit het Regionale hetzij het Federale platform naar  de talloze gemeentelijke en stedelijke milieuambtenaren zeer op zijn plaats zijn, daar deze lokale besturen (behoudens uitzonderingen) kompleet onwetend zijn met betrekking tot de asbestproblematiek, velen geven openlijk toe dat ze "niet weten hoe ze met asbest moeten omgaan", men kan hen dat niet echt kwalijk nemen, richtlijnen zijn vaag ..., opleidingen welke "vorming geven in asbest" zijn onbestaande.
 
Tevens zijn deze gemeentelijke / stedelijke ambtenaren (meestal) niet eens op de hoogte dat de steden en gemeenten "regulerend en controlerend kunnen optreden" bij een asbestsanering op hun grondgebied.!!! , tevens zijn zij onwetend dat zij tevens in naam van de gemeente hetzij de stad, bijkomende veiligheidsmaatregelen mogen opleggen zodanig dat niet alleen de wettelijke richtlijnen conform ARAB 148 decies et al gevolgd worden ( vermits deze op heden enkel betrekking hebben op de arbeiders welke aan asbest blootstaan, hetzij verwijderen )
Doch milieuambtenaren kunnen wel degelijk bijkomende bescherming - maatregelen eisen dewelke voldoende dienen te waarborgen dat niet enkel de asbestverwijderende arbeiders beschermd worden, doch tevens de omwonenden en tevens het milieu.
 
besmetting  DOOR ASBESTCEMENT    lees meer over ASBESTCEMENT
Asbescement verliest onvermijdelijk door de invloed van jarenlange blootstelling aan het milieu en het weder, zijn aanvankelijke eigenschap om door middel van een "INTACTE CEMENTMATRIX" de gevaarlijke asbestvezels "vast te houden".
 
Asbestcement gebruikt als dakbedekkingen op partikuliere woningen
Jarenlange blootstelling aan weder, regen zon vorst en andere invloeden, zoals zure regen, industriele vervuiling, en andere...,  is oorzaak van sterke en ernstige degeneratie van de aanvankelijk stabiele cementmatrix welke doorheen de tijd, en de genoemde invloeden zijn er oorzaak van dat de blootgestelde zijde van deze asbestcementproducten (leien; golfplaten e.a. )  totaal verweerd zijn, en de asbestvezels "bloot en los" aan de oppervlakte liggen, doordat de cement is uitgespoeld, uitgeloogd, en verdwenen
De verweerde oppervlakte is niet meer waterdicht, en blijft vochtig doordat in de talloze caviteiten water blijft zitten, een vochtige groeibodem voor KOSTMOSSEN ...
Nadat enige verwering van de asbestcement dakbedekking is ingetreden, worden deze asbestcement dakbedekkingen een goede groeibodem voor deze kortmossen.
Deze op zich zeer onschadelijke begroeing wordt door de meeste mensen als niet-estethisch en lelijk ervaren, men vindt dit een "bevuiling" en niet fraai, ...
Men wil dit dan verwijderen ( laten verwijderen ) het is door deze ontmossing dat er meestal zeer ernstige asbesmettingen voordoen... lees meer over ONTMOSSING ASBESTCEMENT DAK...
 
Dat bij deze ontmossing van de dakbedekkingen bijna altijd op een weinig oordeelkundige wijze gebeurt is er oorzaak van dat er een massa asbestvezels vrijkomen, ( door hogedruk reiniging en onvoorzichtige handelingen )  en tevens zeer aggresieve chemische producten op een onoordeelkundige wijze worden toegepast maken dat "ontmossing van daken " bijzonder milieubelastend is ( zwaar met asbestvezels en chemicalien verontreinigd afvalwater hetgeen afgevoerd wordt via de regenpijp, ...naar het milieu.
Tevens worden bijjna altijd in de onmiddelijke omgeving van met hogedrukreiniging ontmoste daken zéér HOGE concentraties gevonden van vrije ( respirabele inandembare ) asbestvezels, als men de verwijderde mossen en asbestafvalfractie onder de microscoop bekijkt lijkt dit meer op "spuitasbest "... zie microscopische beelden van ontmoste asbestdaken...
In wezen is deze vorm waarin deze asbest zich bevindt mogelijks nog meer contaminerend dan spuitasbest, daar er zich in deze vorm waarin het asbest zich bevindt, geen bindmiddel noch lijm bevindt, welke men wel aantreft bij spuitasbest.
 
Asbestcementdaken waarop zich natuurlijke kortmossen bevindt zou men moeten "gerust laten", men dient er zich niet aan te storen, integendeel het zijn immers deze natuurlijke korstmossen welke het reeds verweerde dakbedekking uit asbestcement (leien hetzij golfplaten) zullen behoeden voor nog verdere verwering, daar ze door hun begroeing een hitte en koudeschild vormen tussen de verweerde asbestcement en de voor de asbestcement agressieve omgeving, een dak zal des te langer meegaan naargelang deze kortmossen onaangeroerd blijven .... zie beelden van met kortmossen begroeide daken....
Kortmossen welke van het dak "afvallen" of " loskomen" dienen als asbestafval aanzien, gezien tussen de wortels van deze kortmossen er zich massaal asbestvezels bevinden zie microscopische beelden van losgekomen kortmossen ....
 
Men dient ook op te houden met het idee dat het dak wordt "aangetast" door deze korstmossen, en deze dus daarom moeten verwijderd worden ( dit is commecieel geleuter van personen welke dik geld verdienen met deze ontmossingen )... een ontmossing kost al gauw 2000 euro en meer ..., en de asbestbesmetting van uw woning en erf krijgt u er "gratis bovenop", een asbestbesmetting welke u NOOIT meer kan ongedaan maken, tenzij u draconische maatregelen neemt zoals het verwijderen en afvoeren van ALLE besmette voorwerpen, tot zelfs het wegnemen van de bovenste laag aarde ( daar gaat uw aangelegde tuin en bijhorend grasperk ...) afvoeren gebeurt naar een klasse 1 stort, en men betaald per kilogram, u zal begrijpen dat "opkuisen van zulke bevuiling" een zéér dure operatie wordt ...
 
Indien kortmossen van een dak "loskomen" is dit enkel omdat de binding tussen de kortmossen en de sterk verweerde ondergrond waarop ze groeien dermate "zwak" is dat ze loskomen, dit wijst te meer op een "sterk verweerde dakbedekking uit asbestcement".
Goede raad is ... NIET ONTMOSSEN !!!, ten andere korstmossen zijn natuurlijke en totaal onschadelijke plantaardige levensvormen. 

Intussen is het wachten op een sluitende regelgeving inzake...

 
Asbestcement gebruikt in industriele toepassingen
Als in dakbedekkingen en ook gebruikt als rookkanalen, schouwen en andere toepassingen ondergaan versneld deze invloeden dit door blootstelling aan agressieve stoffen en chemische werking zoals deze legio voorkomen in de industrie.
Eens de blootgestelde Asbestcementproducten in verval komen, zijn er MASSAAL asbestvezels "IN LOSSE VEZELVORM" aan de blootgestelde zijden van de asbestcement materialen en kan men dus "absoluut " niet meer spreken van een " GOEDE ASBESTCEMENT MATRIX" welke in staat zou zijn de asbestvezels op hun plaats te houden, De vezels welke loskomen uit de cementmatrix zijn dus door omstandigheden zie hoger en andere "even gevaarlijk" geworden als de asbesthoudende producten welke als in "LOSSE" vorm beschreven worden in de wettelijke context.
Deze asbestcement wordt massaal gebruikt in Asbestcement - producten als leien (dak) , Golfplaten, dakbedekking, vlak asbestcement platen (onderdak) ook Menuiserite genoemd...
In waterleidingbuizen, gasbuizen, dakpannen, schouwen, rookkanalen, namaak venstertabletten (zwart) en wandpanelen,       
Een van de meest bekende handelsnamen voor asbestcement is Eternit / SVK / J.M. Balmatt.
 
Verdere risico’s bij asbestcement - of Eternit producten is tevens, dat asbestvezels door andere oorzaken vrijkomen, vooral bij een brand ( grote contaminatie want de asbestcement verpulvert letterlijk en laat massaal de vezels vrij, mede geholpen door de opstijgende "kolom van hete lucht" door de brand wordt er een enorme asbestcontaminatie veroorzaakt.
Verder komen tevens vezels vrij door onoordeelkundige sloop, slijtage, of onoordeelkundige bewerkingen, belangrijke mate ook door op grote schaal "onoordeelkundige ontmossing"
 
besmetting DOOR   SLOOP - EN AFBRAAKWERKEN (al dan niet illegale sloop)  Door gebrekkige (en meestal onbestaande) controles tijdens de sloop en afvalstromen komt dit verweerde asbestcement bij bouw- en sloopafval terecht, mogelijks nog eens in de recycling van steenpuin met alle verdere contaminerende gevolgen vandien !
In feite zou (als wettelijk verplicht) van elke "te slopen" gebouw of ernstige verbouwing, een asbestinventarisatie moeten opgesteld worden, deze asbestinventaris zou bij voorkeur een integraal deel dienen uit te maken van de bouwaanvraag / bouwvergunning, ter beperking van vermenging van asbest met andere afvalstromen ingevolge sloop en verbouwing teneinde ernstige contaminatie te voorkomen / beperken van de zwaar milieubelastende stof dewelke asbest "zonder tijfel is"
 
besmetting door Frictiemateriaal      ..........*lees meer over frictiemateriaal
Remvoeringen, koppelingen (auto's tot 1998) bestaan  tot + 60% uit asbest.
Als gevolg van het slijten van de remvoeringen komt asbest in de atmosfeer terecht.
Veelbereden plaatsen door verkeer en in garagewerkplaatsen komen hoge concentraties asbestvezels voor.   Op heden is de productie van asbesthoudende materialen en onderdelen in automobielen beperkt, en enkel nog te vinden in wagens welke geproduceerd zijn tot 1998.
 
Besmetting door Brandwerende materialen .... * lees meer hierover
Vele brandwerende producten bestonden en bestaan uit asbest, zoals in kookplaatjes, beschermende kleding (lassen) en in asbestplaten rond C.V. ketels, branders en geisers.
Ook zijn vele Centrale verwarmingsbuizen dewelke zijn geďsoleerd door middel van isotrope wol, omgeven met een witte gipslaag in dewelke grote hoeveelheden asbestvezels zijn verwerkt (deze asbestvezels dienen als bindmiddel voor het gips )
 
Plaatsen waar asbest als restproduct van productie als verharding werd gebruikt.
Dit betreft stortplaatsen en locaties waar asbestafval als verharding op de bodem is toegepast (erf en paden, met name rond voormalige asbestcement fabrieken als in de wijde omgeving van de voormalige productie eenheden / opslagplaatsen / verwerkingsplaatsen en distributieplaatsen van Eternit / SVK / J.M. Balmat
 
Opmerking ten overstaan van Vervangproducten van asbest
Tegenwoordig bevatten brandwerende materialen, in plaats van asbest, keramische vezels en antimoonverbindingen, van dewelke niet mag verondersteld worden dat deze minder schadelijk zouden zijn dan asbest!
 
Hierbij onderscheiden we MMF en MMMF fibers.
 
MMMF Man Made Minerale Fibers
Als Asbestvervangers worden MMF (man made fibers ) of MMMF (man made minerale fibers) steeds meer toegepast.
MMMF zijn isotrope vezels hoofdzakelijk glaswol en rotswol.
Glaswol is (vervaardigd uit gesmolten glas)
Rotswol (Rockwool), vervaardigd uit gesteente of slakken.
Deze materialen worden voor thermische en/of akoestische isolatie gebruikt.
Aangezien de procesbeheersing tijdens productie van deze MMMF isolatiematerialen zéér beperkt is kunnen ook "massaal" vezels (fibers) ontstaan met een doorsnede en lengte welke gezondheidsrisico’s kunnen inhouden, dus > 3 µ   -  < 5 µ   en ratio   3/1
In tegenstelling tot asbest "SPLIJTEN" deze vezels niet in longitudinale (lengte) richting, maar zijn brosser en breken in vezels van kleinere lengte.
Er is echter nog onvoldoende duidelijkheid over de gezondheidsrisico’s van MMMF’s.
 
Over de vele MMF ( in bijzonder Ceramische Vezels )
Is weinig geweten, doch men dient ervan uit te gaan dat deze in het geheel NIET onschadelijk zijn, bepaalde studies wijzen aan dat keramische vezels op zijn minst even schadelijk zouden zijn....
 
Voorzichtigheidprincipe MMF - MMMF...
Gezien de negatieve impact
Op de gezondheid nog onvoldoende onderbouwd en  gedocumenteerd is, weet men reeds zeker dat deze MMF -MMMF zeker niet onschadelijk zijn voor mens en milieu.
 
In het buitenland gaan reeds talrijke  stemmen op...
Om deze MMF en MMMF fibers met de nodige omzichtigheid te behandelen, en deze op een "gepaste wijze te verwijderen en inert te maken" in grote lijnen analoog als bij de asbestsanering op heden het geval is.
 
terug naar "bovenzijde van deze pagina"

terug naar INDEX ( diverse onderwerpen asbest )

 
Informatie met de meeste zorg samengesteld, doch aan u verstrekt onder alle voorbehoud, en zonder enige nadelige erkenning.
© Copyright 1996-2009 De Gucht Eduard / Translab Asbestlabo / Belgium
© Copyrights on all text and pictures. Redactie; De Gucht Eduard /last update donderdag 08 januari 2009